MANIFEST

Dit manifest is opgesteld naar de ervaringen van trans personen zoals bekend bij het Instagram-account @VUGender(Mis)treatment. Deze eisen zijn opgesteld voor het Genderteam van het Amsterdam UMC (hetzelfde Genderteam dat onder het voormalig VUmc viel).  

Aan dit manifest ligt de eis ten grondslag dat het Genderteam stopt met de dehumanisatie van trans personen die bij hen in zorg zijn. Elke trans cliënt is een volwaardig persoon en is het waard om gehoord te worden door het Genderteam en om de door de cliënt gewenste behandeling(en) te ontvangen. Trans cliënten verdienen ten allen tijde de zelfbeschikking en autonomie over hun eigen lichaam en behandeling te behouden. Onderstaande punten vormen een uiteenzetting van concrete maatregelen die worden geëist van het Genderteam. 

Aangezien de relatie tussen het Genderteam en cliënten tot op heden niet uitgaat van een gelijkwaardige positie en hierin ernstig leed is berokkend, waardoor ook het vertrouwen van cliënten richting het Genderteam flink geschaad is, behoort de eerste stap vanuit het Genderteam een officieel excuses te zijn. 

Ter voorkoming van opschorting voor onbepaalde tijd door het Genderteam van het Amsterdam UMC van de hervormingen die in dit manifest worden aangedragen, stellen wij 01-01-2022 als ultimatum voor de aanvang van deze hervormingen. Voor het in ontvangst nemen van de petitie die aan dit manifest gelinkt is en het publiceren van een excuses, stellen we 01-09-2021 als einddatum. Als deze einddata niet worden behaald, zullen wij verdere acties ondernemen.

In de eerder genoemde excuses behoeven wij de erkenning van drie feiten:

 • Allereerst eisen wij de erkenning dat het mentale en fysieke welzijn van transgender personen tot nu toe niet centraal heeft gestaan in de zorg die is geleverd. 
 • Ten tweede eisen wij de erkenning dat er fouten zijn gemaakt in de behandeling door het Genderteam. Deze fouten hebben voor sommige transgender personen ingrijpende, soms zelfs levensbepalende, gevolgen (ten negatieve) gehad. 
 • Tenslotte eisen wij erkenning dat het Genderteam van het Amsterdam UMC sinds de jaren ‘70 op landelijk niveau een monopoliepositie heeft wanneer het gaat om transzorg. Dat wil zeggen: de protocollen, onderzoeken en ongeschreven regels binnen de transgenderzorg in Nederland zijn grotendeels ontstaan door het Genderteam van het Amsterdam UMC. Ketenpartners en academische ziekenhuizen volgen het voorbeeld van het Amsterdam UMC wanneer het gaat om transgenderzorg.

Naast bovenstaande erkenning eisen wij de implementatie van hervormingen, gestoeld op onderstaande eisen:

 • Wij eisen dat transgender personen tegen betaling worden betrokken als adviseurs en trainers in alle fases en managementlagen. Dat wil zeggen: zowel bij de opstelling gedurende de beginfase van implementatie, maar ook gedurende de latere fases. We verwijzen hiervoor naar de volgende groepen met ervaringsdeskundigen: Principle 17 en Treat it Queer. 
 • Wij eisen dat er ook actief wordt gezocht naar personeel (in alle lagen en vakgebieden) dat zelf trans is. Zij zijn absoluut onmisbaar in een Genderteam. 
 • Om verdere dehumanisering van trans personen tegen te gaan, eisen wij een verbetering in de educatie van het Genderteam op het gebied van racisme, validisme en de discriminatie van dikke mensen. Deze betaalde trainingen worden respectievelijk gegeven door mensen die zelf te maken hebben gehad met racisme (d.w.z.: bijvoorbeeld zwarte/bruine/Oost Aziatische personen), met discriminatie vanwege validisme (d.w.z.: gehandicapte personen) en met discriminatie vanwege dik zijn (d.w.z.: een dik persoon). 
 • Om het proces van implementatie te overzien, eisen wij een toezichtscommissie van uitsluitend transgender personen. Deze commissie kan bijvoorbeeld ingrijpen als er onder het personeel een onvoldoende actieve houding is, of als de implementatie stagneert.
 • Wij eisen dat er een actieve rol wordt aangenomen in het decentraliseren van de transzorg, met als doel de monopoliepositie te verkleinen en uiteindelijk teniet te doen. Deze eis kan worden behaald door middel van onderstaande voorbeelden (maar is niet gelimiteerd tot enkel deze voorbeelden). 
  • Het afschaffen van protocollen die het doel hebben een poortwachtersfunctie in stand te houden.
  • Het verstrekken van informatie aan andere zorgverleners en artsen met betrekking tot transzorg. 
  • Hormoonbehandeling doorschakelen naar huisartsen en endocrinologen die werkzaam zijn buiten het Amsterdam UMC.
  • Het overhevelen van niet-gendergespecialiseerde operaties naar lokale zorgverleners (denk aan borstvergroting/hysterectomie/etc.). 
  • Het intensief inzetten op het opleiden van chirurgen voor genderspecialistische zorg (denk aan mastectomie/gender bevestigende geslachtsoperaties). 
 • Wij eisen meer transparantie over de machtspositie van het Genderteam in Nederland in het algemeen en over interne hiërarchieën en machtsstructuren. Daarnaast komt er ook financiële transparantie over de geldstromen die bij het Genderteam in het Amsterdam UMC binnenkomen vanuit gemeenschaps- en verzekeringsgelden, alsook waarin dit geld wordt geïnvesteerd.

De hervormingen binnen het Genderteam die specifiek gaan over de zorg voor transgender personen, moeten minstens voldoen aan de volgende punten:

 • Overgang naar zorg op basis van zogenaamd ‘informed consent’, waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat. Cliënten krijgen voorlichting over de behandelingen die ze willen en/of kunnen krijgen, waarin een volledig beeld wordt geschetst over voor- en nadelen, bijwerkingen, complicaties, etcetera. Op basis hiervan kunnen cliënten zelf de overweging en beslissing maken over het aangaan van behandelingen. 
 • Het zogenaamde “groen licht”, dat het Genderteam tot op de dag van vandaag gebruikt om trans personen al dan niet toestemming te geven voor gewenste behandeling(en), wordt afgeschaft.
 • Zowel de diagnostische fase, de “Real Life Phase”, alsook diagnostiek voor “genderdysforie” in het algeheel worden opgeheven. In plaats hiervan zal zorg dus plaatsvinden op basis van eerdergenoemd “informed consent”.
 • Psychologische assessment zal alleen nog plaatsvinden op aanvraag van cliënten zelf. De rol van psycholoog wordt hervormd van poortwachter naar ondersteunend behandelaar. Mensen die behoefte hebben aan psychologische hulp tijdens hun hormoontherapie, operaties of anderzijds rondom hun trans-zijn, of cliënten die een doorverwijzing naar specialistische GGZ nodig hebben, kunnen dit zelf aangeven. De psychologische onderzoeken zijn niet langer verplicht. Dit geldt ook voor vragen(lijsten) rondom sex en sexualiteit.
 • Mentale klachten, psychologische diagnoses en neurodiversiteit van cliënten hebben geen invloed op het ontvangen van zorg. 
 • Ongeacht of cliënten binair of non-binair zijn, wordt er niet langer gestuurd op een binaire transitie (achterhaalde termen als MtF en FtM verdwijnen uit het vocabulair). Noch wordt er langer vastgehouden aan bepaalde volgorde van behandelingen (bijvoorbeeld: eerst HRT, dan pas operatie(s), etcetera.) 
 • Onderliggende lichamelijke klachten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: hartfalen, diabetes, etc.) en lichaamsgewicht (hoog/laag BMI), hebben geen negatieve invloed op behandeling. Zo nodig kan er -in samenspraak met de betreffende trans cliënt- worden gekeken naar mogelijkheden tot extra ondersteuning en/of specialistische zorg.
 • BMI wordt niet langer gebruikt als leidraad of struikelblok voor (medische) behandeling. Ook spier/vetverdeling metingen worden uit het standaard protocol gehaald. 
 • Hervorming van (computer)systemen, waardoor het mogelijk wordt om op de patiëntenpas, post en binnen de omgeving van MijnDossier gebruik te maken van het juiste gender en de naam van de cliënt. Cliënten worden opgeroepen vanuit de wachtkamer met de juiste, zelfgekozen naam. Het misgenderen van cliënten krijgt negatieve consequenties voor de zorgverstrekker (arts, psycholoog, etc.). 
 • Klachtenprocedures worden makkelijker en veiliger ingericht en gegarandeerde, volledige anonimiteit van de cliënt wordt gewaarborgd. Klachten hebben nimmer negatieve invloed op het zorgtraject en er wordt garantie gegeven aan cliënten om te allen tijde, zonder consequenties een second opinion of andere behandelaar aan te vragen.  

Door het invoeren van de bovengenoemde hervormingen zullen de huidige, vaak jarenlange wachtlijsten automatisch korter worden. Desondanks wordt een bevestiging aan cliënten van inschrijving op wachtlijsten een vereiste. Daarnaast wordt het mogelijk voor cliënten om hulp en ondersteuning te krijgen tijdens het wachten. Dit kan in de vorm van voorlichtingen, praatgroepen, peer-support of psychologische hulp van professionals. Deze hulp is altijd op vrijwillige basis van de cliënt en wordt ofwel door het Genderteam aangeboden of er wordt actief gezocht en doorverwezen naar geschikte derde partijen.

Dit manifest is een werkdocument. Dat wil zeggen dat het een niet-statische, incomplete lijst van eisen is, die onderhevig zal zijn aan input en feedback die ontvangen wordt van cliënten van het Genderteam van het Amsterdam UMC.

 

TEKEN DE PETITIE

@VUGender(Mis)treatment